Sunday, September 24, 2017

Khoá Huấn Luyện Điều Hợp Viên LightWorks cho K-CLC


Khóa Huấn luyện Điều họp Viên chương trình Lightworks cho các anh chị em Korean CLC do ban TLNN Đồng Hành tại Virginia phụ trách. Đây là phần thứ 2 trong chưong trình huấn luyện. Chương trình được hỗ trợ bởi Điạ Phận Arlington và Giáo Xứ Paul Chung tại VirginiaCác anh chị đang thực tập trong một sinh hoạt Fish Bowl.

No comments:

Post a Comment