Friday, March 15, 2013

Đức Thánh Cha Francis ... và DSSE!

Luca Bruno / AP
Trong khiêm nhu, Đức Thánh Cha Francis xin chúng ta cầu nguyện cho ngài, chúc lành và gửi ngài đi phục vụ .... D.S.S.E. !

Chúng ta thật có phúc đang được mời gọi sống tinh thần này!